• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Văn phòng đăng ký đất đai

Có 38 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
2 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
3 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
4 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
5 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
6 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
7 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
8 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
9 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
10 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
11 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
12 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
13 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
14 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
15 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
16 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
17 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
18 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
19 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
20 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
21 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
22 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
23 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
24 Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
25 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để làm nhà ở Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
26 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
27 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
28 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
29 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
30 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
31 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
32 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
33 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
34 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
35 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đăng ký biện pháp bảo đảm (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
36 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
37 Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở. Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
38 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Trường hợp Huyện Cấp GCN) Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân) Văn phòng đăng ký đất đai
Top