• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

17731 hồ sơ

Đã xử lý

17376 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

2337

Hồ sơ đã xử lý

2062

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

1888

Hồ sơ đã xử lý

2032

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2158

Hồ sơ đã xử lý

1973

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1944

Hồ sơ đã xử lý

1944

99.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

98

Hồ sơ đã xử lý

175

90.3 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

4

Hồ sơ đã xử lý

17

70.6 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Can Lộc 1060 3807 3670 11 99.70% 2 1 1006 177
UBND Thị trấn Đồng Lộc 0 568 568 0 100.00% 0 0 0 0
UBND thị trấn Nghèn 0 1800 1790 1 99.94% 0 9 0 0
UBND xã Gia Hanh 0 451 451 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Khánh Vĩnh Yên 0 823 820 0 100.00% 0 1 0 2
UBND xã Kim Song Trường 0 762 762 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Lộc 0 879 876 0 100.00% 0 0 1 2
UBND xã Phú Lộc 1 568 559 10 98.24% 0 0 0 0
UBND xã Quang Lộc 1 534 531 0 100.00% 0 3 0 1
UBND Xã Sơn Lộc 1 718 718 0 100.00% 0 1 0 0
UBND xã Thanh Lộc 0 511 510 0 100.00% 0 1 0 0
UBND xã Thiên Lộc 0 901 901 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Thuần Thiện 3 1030 1031 1 99.90% 0 0 0 1
UBND xã Thượng Lộc 0 531 529 1 99.81% 0 0 0 1
UBND xã Thường Nga 0 627 626 0 100.00% 0 1 0 0
UBND xã Trung Lộc 0 549 548 0 100.00% 0 1 0 0
UBND xã Tùng Lộc 1 848 846 0 100.00% 0 1 0 2
UBND xã Vượng Lộc 0 430 428 0 100.00% 0 2 0 0
UBND xã Xuân Lộc 0 1394 1378 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 1067 17731 17542 24 99.86% 2 21 1007 186
Top