• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

9515 hồ sơ

Đã xử lý

9119 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

946

Hồ sơ đã xử lý

908

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2068

Hồ sơ đã xử lý

1827

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2531

Hồ sơ đã xử lý

2376

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1929

Hồ sơ đã xử lý

1935

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1879

Hồ sơ đã xử lý

1737

99.8 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

162

Hồ sơ đã xử lý

133

99.2 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Can Lộc 1072 1896 1700 13 99.24% 116 1 1032 106
UBND Thị trấn Đồng Lộc 0 279 277 0 100.00% 2 0 0 0
UBND thị trấn Nghèn 0 786 781 0 100.00% 5 0 0 0
UBND xã Gia Hanh 0 124 124 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Khánh Vĩnh Yên 0 522 515 0 100.00% 7 0 0 0
UBND xã Kim Song Trường 0 451 450 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Mỹ Lộc 0 535 534 1 99.81% 0 0 0 0
UBND xã Phú Lộc 1 302 302 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Quang Lộc 0 289 288 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Sơn Lộc 1 237 237 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Thanh Lộc 0 342 342 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Thiên Lộc 0 528 528 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Thuần Thiện 3 761 751 0 100.00% 13 0 0 0
UBND xã Thượng Lộc 1 320 314 0 100.00% 2 2 0 3
UBND xã Thường Nga 0 225 225 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Trung Lộc 0 179 177 1 99.44% 0 1 0 0
UBND xã Tùng Lộc 1 541 540 0 100.00% 2 0 0 0
UBND xã Vượng Lộc 0 263 263 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Lộc 0 935 927 0 100.00% 4 0 0 0
-- Tổng -- 1079 9515 9275 15 99.84% 154 4 1032 110
Top